26 אוקטובר, 2021 03:10

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של מקום – בית חינוך וירטואלי בע”מ (“בית הספר”)

מעודכן ליום 22.9.2020

השימוש באתר בית הספר או במערכות הלימודים של בית הספר (כל מערכות בית הספר ביחד: “הפלטפורמה עשוי להיות כרוך בעיבוד מידע אודותיך על ידי בית הספר או גורמים הקשורים בבית הספר ובפלטפורמה כגון ספקי שירות, מורים ומסגרות שונות העובדות עם בית הספר.

בית הספר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות תלמידיו ובשורות הבאות נתאר איך בית הספר אוסף, משתמש, חולק ומגן על המידע אודותיך המתקבל במסגרת השימוש בפלטפורמה, ולאילו מטרות, על מנת שתוכל לקבל החלטה מושכלת בטרם תמסור את המידע אודותיך. לכן אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את האמור להלן.

דע כי אינך חייב על פי חוק למסור לנו מידע אודותיך, אך אי מסירת המידע עלולה להגביל, או אף למנוע, את השימוש בפלטפורמה.

על ידי השימוש בפלטפורמה, אתה – בעצמך, או אם אתה קטין אזי באמצעות אפוטרופוס טבעי או נציג חוקי אחר – נותן הסכמתך למדיניות הפרטיות של בית הספר המפורטת להלן. אם אינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות של בית הספר, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה.

מובהר כי מסמך זה, והסכמתך, מהווים פניה לקבלת מידע ולשימוש בו לפי סעיפים 1 ו-11 לחוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981.

מדיניות הפרטיות של בית הספר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בפלטפורמה. למונחים והגדרות המופיעים במדיניות הפרטיות תהיה המשמעות שהוענקה להם במסגרת תנאי השימוש אלא אם כן הוגדרו כאן אחרת ובמפורש.

איסוף ושימוש במידע

במסגרת השימוש בפלטפורמה יתכן ותתבקש למסור מידע מסויים אודותיך או שיאסף מידע שעשוי להיות קשור אליך, ובין היתר:

  • מידע שמסרת לנו – כאשר תבקש להרשם בית הספר, תתבקש למסור מידע אודותיך כגון: שמך ושמות הוריך, כתובת ופרטי התקשרות, מספר תעודת הזהות שלך, פרטים אודות מסגרת חינוכית בה אתה רשום, פרטים אודות השכלתך, תחביביך ומחשבותיך בנושים שונים כגון ציפיותיך מבית הספר. באופן דומה, אנו עשויים לתעד כל פניה שלך לבית הספר, למשל באמצעות טופס “צור קשר” שבאתר, ולשמור אצלנו את הפרטים שמסרת בה, לרבות פרטי התקשרות.
  • מידע שנאסף במהלך השימוש בפלטפורמה – אם וכאשר תתקבל כתלמיד בבית הספר, ובמסגרת השימוש בפלטפורמה, אנו נאסוף מידע הקשור בלימודיך בבית הספר ובכלל זאת: אבחונים פסיכולוגיים, הצהרת בריאות או מידע רפואי רלוונטי, צרכים לימודיים, התקדמותך בתכנים הלימודיים והישגיך הלימודיים, ופרטים כלכליים. כמו כן, בית הספר עשוי לשמור הקלטות של שיעורים שהתקיימו בבית הספר.
  • מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – ככל שהתקבלת לבית הספר דרך צד ג’ או באמצעות שיתוף פעולה עם צד ג’, כגון משרד החינוך, אנו עשויים לאסוף את המידע שמתקבל מאותו צד ג’.

אף שלא כל המידע שמפורט לעיל בהכרח מזהה אותך, או מאפשר לזהות אותך, אנו נתייחס אליו כמידע אישי מזהה (כל המפורט לעיל: “מידע אישי”).

במסגרת השירותים אנו עשויים לאסוף מידע נוסף, טכני במהותו, לכשלעצמו אינו מאפשר לזהות אותך, באופן ישיר או באופן עקיף:

  • נתוני תעבורה – כאשר המכשיר בו אתה עושה שימוש מתקשר עם המערכות שלנו, מועברים נתונים מסויימים אודות המכשיר שלך, כגון: כתובת IP, מזהה של המכשיר או נתונים טכניים אחרים. אנו עשויים לאסוף חלק מן הנתונים הללו ואף לשייכו למידע אישי לצרכים שונים כגון מניעת הונאה או מילוי חובה חוקית.

  • מידע מקוון מצרפי – כחלק מן הפלטפורמה אנו משתמשים – בעצמנו או באמצעות צד ג’ (למשלAnalytics Google) – בקבצי תמונה או טקסט קטנטנים המוכרים בשם “Cookies” או “Pixels” הנשלחים מהפלטפורמה אל הדפדפן של המשתמש או בצמוד לדוא”ל הנשלח אליך. קבצים אלו מאפשרים לנו לאסוף מידע סטטיסטי על השימוש בפלטפורמה והקשור בה ואינם מאפשרים לשייך את הנתונים המתקבלים מהם אליך – המשתמש – באמצעים סבירים. באפשרותך למחוק את הקבצים הללו, או לנטרל את השימוש בהם, באמצעות שינוי ההגדרות במכשיר או בדפדפן בו אתה משתמש, ככל שאפשרות שכזו קיימת בהם.

שימוש במידע

בית הספר משתמש במידע האישי שנאסף למספר מטרות ובכללן:

– לשם ביצוע הליכי הרישום והקבלה ואת מתן השירותים בפלטפורמה ;
– לשם שיפור הפלטפורמה והשירותים הניתנים על ידי בית הספר, לרבות התאמה פרטנית של השירותים;
– למטרות עסקיות פנימיות, לרבות מטרות שיווק, פרסום ופיתוח עסקי;
– לצרכי מחקר כגון: מיטוב תהליכי למידה, ניתוח תהליכי למידה, איתור קשיים לימודיים וכדו’. ואולם לעניין זה יעשה בית הספר שימוש במידע מצרפי וטכני באופן שלא יאפשר זיהוי של תלמיד באמצעים סבירים.
– לוודא את זהותך ככל שיהיה צורך בכך;
– ליצור קשר עמך או ליתן מענה לפניותיך ובקשותיך;
– לשם אכיפת זכויות של בית הספר או שמירה על אינטרסים של בית הספר, מוריו ותלמידיו;
– לצורך עמידה בהוראות חוק, בהוראות של רשות שיפוטית או של כל רשות מוסמכת אחרת;
– להעביר מידע לצדדי ג’ במסגרת ניהול עסקיו של בית הספר, כפי שיפורט להלן.

העברת מידע לצד ג’

אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שאנו אוספים עם צד ג’:

– לפי בקשתך או הסכמתך;
– בכדי להגן או לאכוף זכויות העומדות לבית הספר, מוריו ותלמידיו;
– עם ישויות משפטיות הקשורות לבית הספר בקשרי בעלות או שליטה (למשל חברת-בת);
– לפי זימון מטעם בית משפט או במסגרת הליך משפטי שיזם צד ג’ או הליך שננקט על ידי גוף ממשלתי, לרבות רשויות המס, או אם נדרש לכך על פי חוק;
– עם צדדים שלישיים המעורבים באספקת שירותים לבית הספר או מתן שירותים על ידי בית הספר למשתמש, אך ורק לצורך ביצוע השירותים.

על ידי שימושך בפלטפורמה אתה נותן את הסכמתך לכך שבית הספר יעביר את תוכן המשתמש וכל הנגזר ממנו לצדדים שלישיים (כמפורט לעיל), בתמורה או שלא בתמורה, מבלי שישא בחבות מכל סוג שהיא כלפיך.

שים לב, יתכן והמידע האישי עליך יועבר לשרתים הממוקמים מחוץ לישראל ויעשה בו שימוש על ידי בית הספר, או מי מטעמו, מחוץ לישראל. על ידי השימוש בפלטפורמה אתה מסכים באופן בלתי חוזר להעברת המידע האישי ולשימוש בו מחוץ לישראל, אף אם דיני הגנת הפרטיות החלים במקום שמקבל את המידע האישי שונים באופן מהותי מדיני הגנת הפרטיות בישראל.

מידע מקוון

כחלק מן הפלטפורמה אנו משתמשים – בעצמנו או באמצעות צד ג’ (למשלAnalytics Google) – בקבצי תמונה או טקסט קטנטנים המוכרים בשם “Cookies” או “Pixels” הנשלחים מהפלטפורמה אל הדפדפן של המשתמש או בצמוד לדוא”ל הנשלח אליך. קבצים אלו מאפשרים לנו לאסוף מידע סטטיסטי על השימוש בפלטפורמה והקשור בה ואינם מאפשרים לשייך את הנתונים המתקבלים מהם אליך – המשתמש – באמצעים סבירים.

באפשרותך למחוק את הקבצים הללו, או לנטרל את השימוש בהם, באמצעות שינוי ההגדרות במכשיר או בדפדפן בו אתה משתמש, ככל שאפשרות שכזו קיימת בהם.

מסירת מידע אישי לצד ג’ על ידי המשתמש

מאחר והפלטפורמה כוללת ממשקים עם נותני שירות וצדדים שלישיים אשר אתה עשוי לבוא עימם במגע במסגרת השימוש בשירותי בית הספר, למשל לצורך ביצוע תשלום באופן מקוון או לשם קיום למידה מרחוק, עליך לדעת שיתכן ואותם צדדים שלישיים אוספים מידע אודותיך ולבית הספר אין שליטה על כך.

לפיכך, אנו ממליצים לך, ואתה מסכים כי זו אחריותך, לבחון את תנאי הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, ולהפעיל שיקול דעת עצמאי, בטרם תשתמש בשירותיהם.

אבטחת מידע

בית הספר נוקט אמצעים טכניים וארגוניים שמטרתם לשמור על המידע האישי שלך. ואולם, אף שאנו נעשה כמיטב יכולתנו לשמור את המידע בטוח, איננו יכולים להתחייב כי המידע שברשותנו או שמועבר על ידינו בטוח באופן מוחלט, ואיננו מתחייבים כי מידע שעובר באמצעות האינטרנט יהיה מאובטח לחלוטין. לפיכך, העברת מידע לבית הספר באמצעות הפלטפורמה או בכל דרך אחרת, הינה על אחריותך בלבד.

גישה למידע

דיוק המידע האישי שאתה מוסר לבית הספר חיוני לצורך אספקת השירותים במסגרת הפלטפורמה. אם ברצונך לעיין, לאמת, או לשנות או למחוק מידע אישי שהעברת לבית הספר, באפשרותך לבקש זאת באמצעות פרטי הקשר שיפורטו מטה.

בית הספר שומר לעצמו את הזכות שלא להסכים לבקשתך אם הוא סבור, על – פי שיקול דעתו הבלעדי, שהדבר יגרום לו לטרחה בלתי סבירה או שהוא מוצא את בקשתך פוגענית או לא ראויה, והכל בכפוף להוראות החוק.

דע לך שאנו עשויים לשמור עותק מבקשתך, לרבות האופן בו הזדהית, לצרכים משפטיים.

החזקה של מידע אישי

בית הספר יחזיק במידע האישי שלך לפרק הזמן המינימלי הנדרש לצורך מימוש המטרות המפורטות לעיל, למעט אם החזקה של מידע שכזה לפרק זמן ארוך יותר נדרשת או מותרת על פי חוק.

מיזוגים ורכישות

הנך מסכיך לכך שבמידה וישות אחרת תרכוש את בית הספר, או את כל או מרבית נכסיו, או שבית הספר יתמזג עם ישות אחרת, או אם בית הספר יעביר את זכויותיו בפלטפורמה לחברה קשורה (לדוגמא, חברת בת) או אם תתרחש עסקה דומה אחרת, בית הספר יעביר את המידע האישי שלך לחברה הרוכשת או הנעברת או המתמזגת.

כמו כן, יתכן ובית המשפט יורה על העברת המידע האישי שלך כנכס במקרה שבית הספר יעמוד בפני חדלות פרעון, והנך נותן את הסכמתך מראש למכירת המידע כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

בית הספר עשוי לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת, ובאחריותך לבחון את מדיניות הפרטיות החלה בטרם תעשה שימוש בפלטפורמה. בית הספר ממליצה לך לבדוק מעת לעת אם מדיניות הפרטיות התעדכנה, ותוכל לזהות שנערך שינוי במדיניות הפרטיות לפי תאריך העדכון האחרון המופיע בראש המסמך.

בית הספר יעשה שימוש במידע לפי מדיניות הפרטיות שחלה בעת שמסרת את המידע, אלא אם הסכמת, במפורש או במשתמע, עם מדיניות הפרטיות המעודכנת והשינויים שנערכו בה ובמקרה זה יחולו כללי מדיניות הפרטיות המעודכנת. מובהר בזאת כי שימוש בפלטפורמה לאחר ששונתה מדיניות הפרטיות מהווה הסכמה כאמור.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות ביחס למדיניות הפרטיות, אנא צור עמנו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: info@macom.school